лого СОЛИНЕКС АД

Информация

Ул. "Алабин" № 34 ет. 3, София

solinex@solinex.bg

посещения: 7 564

Свали

За Контакти

Услуги

Описание:„СОЛИНЕКС”АДПредставяне

„СОЛИНЕКС”АД е създадено чрез съчетаване на професионализма и многогодишния опит на утвърдени експерти в складовото и логистичното обслужване, със съвременните технологични достижения при постоянно развитие и модернизация на материалната база и оборудване, съобразно динамиката на съвременните нормативни изисквания и актуалните нормативни изисквания.

„СОЛИНЕКС”АД е утвърден участник на пазара на складови и логистични дейности, като повече от двадесет и три години предоставя висококачествени услуги в следните направления:

  • уеърхаузинг и логистика, осъществявани в широк спектър от модерни складови съоръжения и инфраструктура: хладилни камери, (с оборудвани съоръжения за шоково замразяване), темперирани складове, сухи складове и открити складови площи;
  • товаро-разтоварни и транспортни дейности;
  • пакетаж, етикетиране и амбалажна обработка;
  • предоставяне на производствени халета под наем;
  • предоставяне на офисни помещения под наем;
  • косултантска и инженерингова дейност;
  • посредничество при търговска дейност;

През годините от своето създаване, до днес, „СОЛИНЕКС”АД е било партньор и е предоставяло логистични и складови услуги на редица утвърдени икономически субекти като напр. „КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ”АД, „КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ”АД, „КЕНАР”ООД, „БУЛЛОГ”ООД, „ДЕЛТА БЪЛГАРИЯ”АД, „ФОРНЕТИ БЪЛГАРИЯ”ООД, „НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ”АД и много други.

„СОЛИНЕКС”АД разполага с изграден в района на с.Петърч, община Костинброд, в непосредствена близост до гр. София (16км.) съвременен логистично – индустриален комплекс, включващ: хладилна складова база, производствени и манипулационни сгради и съоръжения и административни сгради и автономна инфраструктура.
Комплексът е изграден на самостоятелен парцел от 40.000кв.м., върху които има 19.000кв.м. закрити площи и се състои от:​

СКЛАДОВА БАЗА със следните обособени сектори:

- Сектор ХЛАДИЛНИ СКЛАДОВИ КАМЕРИ в температурен режим от 0 гр.С, до минус 21 гр.С с изградени към тях:
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ШОКОВО ЗАМРАЗЯВАНЕ – до минус 40 гр.С, с възможност за замразяване на 12 тона хранителни продукти;
Шаржови замразвателни тунели с капацитет 10-12 тона;
Съоръжения за зреене на цитрусови плодове с капацитет 10-12 тона;
- Сектор ТЕМПЕРИРАНИ СКЛАДОВЕ –
в температурен режим от +2 до +15 гр. С с капацитет над 4000 палетоместа;
- Сектор СУХИ СКЛАДОВЕ;
- Сектор ОТКРИТИ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ
ИНДУСТРИАЛНА ЧАСТ
с изградени цехове и производствени мощности в областта на хранително-вкусовата и зеленчуко-преработвателната промишленост и производствени помещения за извършване на пакетажни, ко-пакетажни, амбалажни и етикетировъчни манипулации;

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ с изградени офиси, хранителен блок и ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ;
Складовата база е със самостоятелно ел. захранване и с възможност за аварийно автономно агрегатно ел. ахранване.
Логистично-индустриален комплекс „Солинекс” в с. Петърч има изградена собствена пречиствателна станция за отпадните води.
Районът и съоръженията на логистично-индустриален комплекс „Солинекс”АД е с изградена 24-часова система за видеонаблюдение и е под денонощна въоръжена охрана,със собствен лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2171/26.07.2012 г.

С Удостоверение за регистрация № 002/17.07.2012 г. издадено от Областна дирекция по безопастност на храните София област, „Солинекс” АД извършва и услуга по съхранение на суровини и  храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти (СЖП) категория 3.Със собствен специализиран превоз СЖП продуктите се превозват до специализираните складови съоръжения на „Солинекс” АД до последващата им експедиция за термично и физично обезвреждане  или приработка.

Солинекс” АД е сертифицирано по ISO 9001:2008 (сертификат HU 03/58403) и внедрена HACCP система. Складовата база е сертифицирана в съответствие с изискванията на Евростандартите и е включена в официалния списък на Агенцията по храните, утвърден от Министрството на земеделието, за сертифицирани по евроизискванията предприятия за съхранение и търговия на продукти със страни от ЕО.

История

Създаването и развитието на “СОЛИНЕКС”АД до голяма степен отразява интензивните и противоречиви процеси на икономически възходи и спадове, характерни за Централна и Източна Европа и в частност за Република България в края на ХХв. и началото на ХХІв.

Компанията е създадена в началото на 90-те години на ХХ век, като самостоятелно търговско дружество, във връзка с реализацията на амбициозен и широкомащабен инвестиционен проект в областта на производството, съхранението, пакетажа и търговията с хранителни стоки и стоки от животински произход. Времето на учредяването и развитието на компанията съвпада с периода на най-бурните процеси на прехода от централизирана към пазарна икономика, осъществяван в Република България. Със създаването на компанията се пристъпи към изграждането на модерен промишлено-логистичен комплекс за търговия с меса и стоки от животински произход, както и тяхното контролирано съхранение и първична обработка, разфасовка, преработка, пакетаж и етикетиране. Целта на инвестиционния проект бе, чрез изграждането на такъв единен промишлено-търговски център, който да представлява своеобразна борса за висококачествени хранителни стоки и стоки от животински произход, ситуирана в непосредствена близост до гр.София (при това равноотдалечена – само на по около 4 км. от основните магистрални артерии, свързващи Република България и конкретно столицата – София с Европа – през гр.Костинброд и гр.Видин за Румъния и през Сливница и Драгоман за Сърбия) да се постигне оптимизиране, както на процесът на концентриране на качествени стоки от вътрешността на страната и от внос от чужбина, така и да бъде осигурена ритмичност на доставките, при гарантирано качество и перманентен контрол на условията на съхранение на стоките.

Създател и основен двигател на изграждането на предприятието е гръцкият предприемач г-н АТАНАСИОС ДАНИИЛ, който е един от водещите експерти в търговията с хранителни стоки и особено – с меса, месни и животински продукти и живи животни. Дългогодишен партньор на монополистите от времената на централизираната социалистическа икономика – “Родопаимпекс” и “Булгарплодекспорт”, именно той е човекът осигурявал в голяма степен експортната реализация на български стоки от животински произход на изключително взискателните пазари на Република Гърция, Кипър и Близкият Изток през 80-те и началото на 90-те години на ХХвек. Вследствие на усилията, уменията и търговските контакти на г-н АТАНАСИОС ДАНИИЛ, през 80-те години, български месни продукти се доставят за ситуирания в Република Гърция, VІ-ти Американски флот, основна военноморска структура на НАТО в Европа, въпреки трудностите, произтичащи от бурните процеси и идеологемите на студената война. Инвестиционният проект за създаването и изграждането на компанията, за който г-н А. ДАНИИЛ обявява, че е най-мащабният и всеобхватен в неговия живот започва с учредяването през 1992г. на “СОЛЕКС – П.К.”ООД. Инициалите след Солекс означават – Петърч, Костинброд, но също така и “Промишлен комплекс”. Създаването на “СОЛЕКС – П.К.”ООД е обявено в Държавен вестник, бр. 103 /  22.12.1992 г/ което се счита за рождена дата на дружеството и е негов фирмен празник.

При учредяването на дружеството по забележителен начин са съчетани възможностите на финансовия капитал с експертните знания и умения, като съдружник- учредител, освен г-н АТАНАСИОС ДАНИИЛ, е също така и “БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ”АД, която осигурява огромната част от необходимия за мащабното начинание, инвестиционен ресурс. С развитието на  проекта,за участие в него  са привлечени и други заинтересовани, като напр. – „ЕЛЕТЕКС ХОЛДИНГ” – утвърдена фирма – в своето време е “запазена марка” в производството и търговията с хранителни стоки – меса и месни продукти.

В кратки срокове е изготвен проект и в околностите на с.Петърч, община Костинброд, върху специално закупен терен от около 30 декара е изграден складово–промишления комплекс “Солекс”. Съгласно одобрения проект и заявените инвестиционни намерения, комплексът включва: Производствени сгради за първична обработка на меса и месни продукти, Складови халета, Хладилна складова база, Темперирани складови площи за млека и млечни произведения, Производствени помещения за пакетажни и амбалажни манипулации, Административни  помещения, офисни площи и банков салон. Проектът за комплекс “Солекс” е изработен от водещи архитекти, като при неговото изготвяне, като консултанти, са били привлечени водещи международни експерти. В края на 1994г. е завършен и пуснат в експлоатация първият етап от комплекса. Доставеното и монтирано техническо оборудване е на водещи световни гиганти и утвърдени фирми, като “SEBROE”, “DANTEX”, и др.​

Паралелно с това, по същото време в гр.Своге е изградена и модерна млекопреработвателна инсталация със самостоятелна мандра, оборудвана с модерни инсталации за производство на висококачествени млечни продукти, с което да бъде осигурен практически пълен асортимент от стоки от животински произход за търговската дейност на дружеството.

Изключителните трудности по изграждането на промишлено търговския комплекс, произтичащи от неадекватната по това време нормативнва уредба са преодолени благодарение на къртовските усилия, положени от ангажирания екип от водещи юристи и икономисти, ръководени от г-н КРАСИМИР ГРИГОРОВ – един от най-изявените юристи в региона, дългогодишен ръководител на Районния съд в гр. Костинброд, сега утвърден адвокат и консултант по проблеми на правото, администрацията и местното самоуправление. За съжаление, през последващия период от 1-2 години, държавата а е обхваната от финансова и икономическа криза – девалвацията, съчетана с инфлационните и другите деструктивни процеси в икономиката на страната сриват сектора и дружеството е изправено пред изключителни трудности.Под въпрос е поставено не само завършването на изграждането на базата, но дори и самото съществуване на дружеството. Налага се в спешен порядък изготвянето на нова концепция за развитие на дружеството и за преструктуриране на неговия капитал и материална база.

Изключително съдействие на дружеството в този период оказва ръководителя на правния екип и началник на правния отдел на “Банка за земеделски кредит”АД (“БЗК”АД), г-н Валентин Антонов, който успява да защити пред инвестиращата институция развитие на проекта и да осигури преструктурирането на дружеството. Новата концепция, макар и болезнена е животоспасяваща за дружеството. Най – общо, тя включва: закриването на производствените съоръжения и преструктурирането на дружеството за трансформирането му в съвременен логистичен център, осигуряващ търговията с всякакви хранителни продукти, включително – месни продукти и продукти от животински произход. С преструктурирането на дейността на дружеството съгласно така възприетата концепция за развитие, от неговата фирма отпадат инициалите “П.К.”. След доста бурен период на възходи и кризи, през 1996г. дружеството става изцяло притежание на “Банка за земеделски кредит”АД, като е преобразувано в “СОЛЕКС”ЕООД. Като финансов инвеститор, банката се опитва да санира дружеството и след неговото стабилизиране да осигури развитието му чрез привличане на инвестиции и партньори от бранша.

За съжаление опустошителната икономическа криза в Република България в периода 1996-1997г. помита финансовите институции сред които е и “БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ”АД (“БЗК” АД), която е обявена в несъстоятелност. През 1999г. назначените от съда длъжностни лица в “БЗК”АД в изпълнение на своите правомощия, съгласно закона, осигуряват в спешен порядък привличането на инвеститори и изграждането на екип от професионалисти, с което се поставят основите за възраждането и възхода на дружеството.

През следващите няколко години е предприето мащабна реконструкция и модернизация на съоръженията и материалната база на дружеството, като “СОЛЕКС”ООД се утвърждава на пазара на логистични услуги и се превръща в партньор и доставчик за такива световни колоси като “КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ”АД, КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КАМПЪНИ”АД, “БУЛЛОГ”ООД(представител на McDonald’s за региона), “КЕНАР”, “ФОРНЕТТИ БЪЛГАРИЯ” ООД, “НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ”АД и редица други. Във връзка с привеждането на материалната база на компанията в съответствие със строгите изисквания на Евросъюза, през 2007г. бе предприета нова широкомащабна кампания за нейната модернизация. Инфраструктурата бе изцяло рехабилитирана, подменени и реконструирани бяха ел. инсталациите (като бе изграден собствен ел.провод, изградени бяха автономни двойно-осигурени системи за ел. захранване и пр.), преоборудвани и пуснати в експлоатация бяха редица обновени съоръжения. Наново бяха изградени, оборудвани, сертифицирани и пуснати в експлоатация производствени съоръжения, пречиствателна станция и сервизна база.

2008г. бележи нов важен етап в развитието и преструктурирането на компанията. Дружеството навлезе в нов етап, като се изгради логистично – индустриален комплекс “СОЛИНЕКС”ООД. Вследствие на така предприетите мероприятия, към днешна дата, Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, HASSP, като поддържа актуалност на сертификатите и към днешна дата. Неговата хладилна складова база е включена в селективния списък на Агенцията по храните, към Министерство на земеделието на Република България за одобрените предприятия за съхранение на храни от животински и неживотиски произход и търговия със страните от ЕО.

През 2012г. процесът на преструктуриране на компанията бе практически завършен като „СОЛИНЕКС” ООД се преобразува в  акционерно дружество „СОЛИНЕКС”АД. Същевременно са привлечени и нови инвеститори и е увеличен и капитала на дружеството.

Към днешна дата, “СОЛИНЕКС”АД развива изключително активна търговска дейност. Дружеството участвува като инвеститор, или съдружник в редица проекти и високоефективни предприемачески начинания. “СОЛИНЕКС”АД осъществява своята дейност в отделните направления както самостоятелно, така и в съдружие, или сътрудничество и партньорство с трети лица. Актуално направление в дейността на дружеството е осъществяването на самостоятелна търговска дейност и търговско представителство за региона, както на утвърдени световни марки, така и на новоизградени и стремещи се към пазарна експанзия марки

Към настоящия момент, дружеството се развива стабилно и уверено се наложи на пазара като коректен и надежден партньор и съконтрахент на водещи местни и международни компании..

В днешно време “СОЛИНЕКС”АД развива дейност в следните основни направления:

1. предоставяне на логистични услуги, включващи:

- предоставяне под наем на складови помещения и площи, товаро-разтоварни работи, вътрешен транспорт и складови манипулации в хладилни, темперирани и сухи складови площи, както и на открити складови площи;

- пакетажни, ко-пакетажни и етикетировъчни услуги;

- предоставяне на производствени площи и съоръжения за извършване на производствена дейност в областта на производството на хранителни стоки;

- предоставяне под наем на офиси и административни площи;
извършване на самостоятелна търговска дейност, търговско представителство;

2. транспорт и съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти от странични живонски продукти /СЖП/ категория 3

Услуги

Съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни продукти на химическата промишленост.
- Шоково замразяване на месо, плодове и зеленчуци без предварителна подготовка и последващо опаковане на същите.
- Преопаковане на консуматорски в „Кеш Енд Кери“ единици по заявка на клиента.
- Етикетиране на продукти по заявка на клиента.
- Съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животнсипродукти /СЖП/ кат.3 .и последваща експедиция за термично и физично обезвреждане или преработка.

Активът на дружеството, изцяло частен, се състои от изградена складова база на площ от 27 817 кв.м., на която са изградени 9 блока с температурен диапазон на съхранение на продукти от -20С до +20С

Транспорт и съхранение на СЖП

“СОЛИНЕКС” АД осъществява транспорт и съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти от странични живонски продукти /СЖП/ категория 3.

 

Офис София:

Ул. "Алабин" № 34 ет. 3

Изпълнителен директор:
GSM: 0884605555

 

Офис с. Петърч „хладилна складова база Солинекс”

Изпълнителен директор:

Телефон: 07116/21-68
GSM: 0884605555

Администрация:

Телефон: 07116/28-67
Факс: 07116/21-84

Споделете: